fredag 11 november 2011

Ebru Mermer rankad trea!

Ebru Mermer rankad trea i 81+.

Grattis Ebru Mermer!
Bk Träffens Styrelse.